Dnes aktuálne slovenskí Poslední mohykáni

Keď rozhodujú diletanti pre ktorých je daný problém a téma španielskou dedinou…Alebo, že by multi? 

Vážený žiadateľ,
dovoľujeme si Vás informovať, že na základe hodnotenia žiadostí o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia, ktoré boli podané v rámci výzvy č. 1/2022: program 2.3.2 – Vydávanie internetových časopisov, odbornou komisiou a rozhodnutím riaditeľa Fondu na podporu umenia Vaša žiadosť „Humorikon“ zaregistrovaná pod č. 22-232-00021
nebola podporená.
Rozhodnutie riaditeľa Fondu na podporu umenia o podporených a nepodporených žiadostiach je zverejnené na webovom sídle fondu v časti Získanie podpory | Rozhodnutia riaditeľa.
Bodové hodnotenie a písomný komentár členov odbornej komisie, ktorí žiadosti hodnotili, bude zverejnené v registračnom systéme FPU.
Toto rozhodnutie Fondu na podporu umenia je konečné a podľa článku 11 bodu 3 Zásad poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.
S pozdravom,
Mgr. Jozef Kovalčik, PhD.
riaditeľ Fondu na podporu umenia

Táto správa bola automaticky vytvorená Registračným systémom FPU. Prosím, neodpovedajte na ňu. V prípade otázok, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/sk/kontakt. Pri akejkoľvek komunikácii s kanceláriou fondu a doručovaní dokumentov do fondu vždy uvádzajte číslo žiadosti, ktorej sa daná komunikácia týka.
Podrobnosti o žiadosti č. 22-232-00021

Žiadateľ: Občianske združenie Chýrnik – noviny tolerantnosti
Názov projektu: Humorikon
Číslo žiadosti: 22-232-00021
Forma podpory: dotácia

Názov žiadateľa Občianske združenie Chýrnik – noviny tolerantnosti
Právna forma žiadateľa občianske združenie
Sídlo alebo miesto podnikania SNP 42, 94001 Nové Zámky
IČO 42120977
Štatutárny orgán (funkcia) 1. Štatutárny orgán: Milan Kupecký, , Predseda
Číslo žiadosti 22-232-00021
Forma podpory dotácia
Žiadaná suma 15 700,00 €
Pridelená suma 0,00 €
Spolufinancovanie 1 000,00 € / 5,988 %
Program 2.3.2 / Vydávanie internetových časopisov
Názov projektu Humorikon
Začiatok realizácie 01.01.2022
Koniec realizácie 31.12.2022
Miesto realizácie/lokalita Nové Zámky

Zhrnutie projektu Humorikon – zámerom je vytvoriť priestor pre tvorbu a prezentáciu autorov kresleného humoru, publicistov organizátorov súťaží a výstav v 14 dňovej periodicite. Na Slovensku pôsobí cca 70 autorov, ktorí sa zúčastňujú domácich i zahraničných prestížnych súťaží, získali ceny a čestné uznania a reprezentovali slovenskú kultúru na výstavách festivaloch v Belgicku, Nórsku, Čiernej hore Rusku a Ukrajine. Potreba tohto média je podmienená aktuálnou situáciou tohto žánru, ktorý má tradíciu vďaka vydávaniu časopisu Roháč, ale v súčasnosti sa pod tlakom komerčnosti poznačenej nízkou kvalitou prác stagnuje a vytráca. Cieľom je podporiť kontinuitu vývoja žánru, podmienky prezentáciu autorov, motivovať začínajúcich autorov, porovnávať tvorbu so zahraničnými autormi a stabilizovať odbornú reflexiu formou recenzií i otvorenej tribúny názorov . Hlavnými projektovými aktivitami bude komunikácia redakčnej rady s autormi, publicistami a organizátormi pri tvorbe obsahu časopisu, redakcia príspevkov , technicko organizačné zabezpečenie vydávania časopisu – grafická úprava, údržba web portálu, preklad do angličtiny, propagácia Humorikonu, diseminácia Humorikonu podľa databázy záujemcov a propagácia na sociálnych sieťach. Cieľovými skupinami sú domáci i zahraniční autori kresleného i literárneho humoru, novinári, poslucháči a učitelia vysokých škôl – výtvarníci, kulturológovia, pracovníci v oblasti kreatívneho priemyslu, záujemci z radov širokej verejnosti o kreslený humor a pod.
Rozpočet
Rozpočtová položka Rozpočet Žiadané
Autorské honoráre, personálne náklady a služby priamo súvisiace s realizáciou projektu 16 700,00 € 15 700,00 €
Spolu: 16 700,00 € 15 700,00 €
Hodnotenie
Kritérium
Umelecký/kultúrny prínos a potenciál projektu – 0 až 40 bodov 105
Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov 39
Doterajšie umelecké/kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov 38
Rozpočet projektu – 0 až 30 bodov 122
Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov 32
Spolu 336
Zdôvodnenie komisie Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočne prepracovanú koncepciu časopisu a nedostatočnú editorskú prácu, kolísavú umeleckú úroveň príspevkov a nejasne zadefinovanú cieľovú skupinu projektu.
Pozn.:
Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 336 bodov.
V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa.
Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo.
V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia.
Kritériá hodnotenia – Program 2 (spolu 0 až 100 bodov)
1. Umelecký/kultúrny prínos a potenciál projektu – 0 až 40 bodov
• Relevantnosť a/alebo originalita výstupov projektu
• Kultúrno-spoločenský význam a hodnoty projektu
• Prínos pre slovenský a medzinárodný umelecký a/alebo kultúrny kontext
2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov
• Schopnosť sprístupniť témy a hodnoty projektu cieľovej skupine
• Potenciál projektu osloviť cieľovú skupinu
• Schopnosť žiadateľa identifikovať cieľové skupiny projektu
3. Doterajšie umelecké/kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov
• Kvalita a rozsah doterajších projektov žiadateľa
• Kvalita ohlasov na doterajšiu činnosť žiadateľa
• Odbornosť, skúsenosti a profesionalita žiadateľa
4. Rozpočet projektu – 0 až 30 bodov
• Opodstatnenosť a primeranosť jednotlivých nákladových položiek vzhľadom na obsah a povahu celého projektu, ale aj k reálny trhovým cenám
• Primeranosť a opodstatnenosť celého rozpočtu projektu a miery výšky spolufinancovania nad rámec povinnej spoluúčasti
• Primeranosť žiadaných finančných prostriedkov vo vzťahu k projektu
5. Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov
• Relevantnosť stratégie realizácie projektu
• Opodstatnenosť harmonogramu a dĺžky realizácie projektu
• Udržateľnosť projektu a/alebo možnosti jeho ďalšieho rozvoja

————————————————————————————————————————————————————-

 Rozhodnutie riaditeľa FPU Mgr. Jozefa Kovalčika, PhD. o pridelení finančných prostriedkov

Výzva č. 1/2022
Program č. 2.3.2
Žiadosti úplné – podporené
Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma
22-232-00100 ARCHINFO s.r.o. Architektonický portál www.archinfo.sk 40 000,00 € 22 000,00 €
Zdôvodnenie
komisie Odborná komisia odporúča žiadateľovi zlepšiť grafické prevedenie webu pre užívateľský komfort a prehľadnosť.
22-232-00111 Občianske združenie Bratislavské rožky – Pozsonyi Kifli
Polgári Társulás
Aktualizácia a tvorba internetového časopisu www.bratislavskerozky.sk
2022 19 850,00 € 8 000,00 €
22-232-00133 Občianske združenie SkJazz „Jazzovinky“ 16 800,00 € 7 000,00 €
22-232-00139 Art-fórum pre literatúru, n.o. medzi knihami 2022 12 080,00 € 3 500,00 €
22-232-00173 Dominik Petro www.mojamuzika.sk 2022 g. 18 950,00 € 3 000,00 €

Zdôvodnenie
komisie Odborná komisia oceňuje časť venovanú podcastom a odporúča sústrediť sa na rozvíjanie jej kvality.
22-232-00176 Horská Lucerna Slovak Roses 8 500,00 € 3 000,00 €
Zdôvodnenie
komisie
Odborná komisia oceňuje obsahovú kvalitu projektu, ale odporúča do budúcnosti zásadne posilniť charakter magazínu (rozšírením autorského kolektívu, rozvojom rubrík a pod.) alebo uvažovať o možnostiach podpory v rámci iných schém FPU.
22-232-00217 Opera Slovakia Spravodajsko-publicistická a hodnotová reflexia opery, operety, klasickej hudby a baletu v internetovom časopise Opera Slovakia 26 686,00 € 22 000,00 €
22-232-00231 DKMNT o.z. www.dokumentmagazin.sk – online archív slovenskej fotografie 12 400,00 € 12 000,00 €
22-232-00260 o.z. mixér Artalk o slovensko výtvarnom umení 2022 19 760,00 € 15 000,00 €
Č. žiadosti Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Pridelená suma
22-232-00270 Upupa Epops Kabinet pre literatúru a kultúru 4 750,00 € 4 500,00 €
22-232-00310 Nadácia Milana Šimečku www.fjuzn.sk 14 680,00 € 12 000,00 € Zdôvodnenie komisie Odborná komisia odporúča posilniť reflexiu umenia a kultúry.
22-232-00322 Záujmové združenie žien ASPEKT Feministický webzin ASPEKTin 12 680,00 € 11 000,00 € Zdôvodnenie komisie Odborná komisia odporúča žiadateľovi prepracovať vizuálnu stránku webu a oddeliť obsah magazínu od webovej stránky združenia.
22-232-00328 Creative Industry Košice, n.o. Invisible mag 2.0 38 275,00 € 3 000,00 €
22-232-00343 Družstvo slovenských spisovateľov Prvý literárny žurnál Literat.sk 29 600,00 € 4 000,00 €
22-232-00354 VIA CULTURA; Inštitút pre kultúrnu politiku Kultúrny kyslík 2022 6 150,00 € 6 000,00 € Zdôvodnenie komisie Odborná komisia odporúča zapracovať na dostupnosti webu pre užívateľov.
22-232-00359 o.z.DoSlov Verzia 2022 18 000,00 € 16 000,00 €
22-232-00411 ATRAKT ART – združenie pre aktuálne umenie a kultúru 34.SK – internetový časopis o súčasnom umení, kultúre, kreativite a nových
médiách 32 330,00 € 12 000,00 €
22-232-00415 Music Press Production s.r.o. Music Press.sk – 12. sezóna online 19 500,00 € 3 000,00 €
22-232-00422 Kultúrny spolok MLOKi Internetový časopis MLOKi (mloki.sk) 13 034,00 € 12 500,00 €
22-232-00432 PUNKT, o. z. CTZN (CITIZEN), platforma o ľuďoch a mestách 18 000,00 € 9 000,00 €
22-232-00449 Aparát o.z. MAG D A mag 12 000,00 € 9 000,00 €
22-232-00497 VUNU, o.z. New Translation 2022 23 232,00 € 11 000,00 €

 

Poznámka, na margo od slovenských humoristov: Už po štvrtý raz nám projekt tzv. dnešní „kultúrni“ diletanti zamietli. Naopak, finančné prostriedky prihodili viac-menej (posúďte sami…). Ministerka kultúry o. i. vyhlásila, že podporia všetky občianske združenia, zabudla však dodať, že – okrem slovenských. Ľudovo sa u nás na vidieku takéto plané a zavádzajúce informácie a sľuby hodnotia stroho…robí si z huby Riť. Nuž čo, povedané slovami aforistu, – všetko slovenské je nám už cudzie.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

5 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Pavol Mikula
Pavol Mikula
10 months ago

Milanko,
tie „komisie“ dôverne poznám, sú to duševne nezraniteľní bastardi, majú svoj okruh „vyvolených“ tých nakŕmia a projekty ako je Tvoj ani nečítajú.
Túto liberálrakovinu sa dá odstrániť len násilím!

Ľubomír Kotrha
Ľubomír Kotrha
10 months ago
Dobrý deň pán Kupecký.
A čo tak požiadať o finančnú podporu zopár slovenských zbohatlíkov - Haščák, Tkáč, Jakabovič, Poór, Počiatek..., poslancov? 
Alebo žiadať pod menom Jano Gordulič! https://s.w.org/images/core/emoji/11/svg/1f60a.svg

Inak na Humorikon chodím pravidelne.

Prejem pekný deň i celý rok

Ľubomír Kotrha
Bruno Horecký
Bruno Horecký
10 months ago
Milan,
to mi je ľúto, dobre si robil Humorikon...
Ostatné už nemôžeš ovplyvniť, každá vláda má iné priority, táto neviem, aké...
Zdravíčko! S pozdravom Bruno:-)
Vlado Pavlík
Vlado Pavlík
10 months ago

Ahoj Milan, zdravím Ťa z môjho ateliéru. Intenzívne pracujem pre vlastné potešenie. Pracuj aj ti iba pre vlastné uspokojenie. Želám ti pekný daždivý deň a opatruj sa. Otvor dvere a pusti si svieži vzduch.
Vlado

Peter Rázus
Peter Rázus
10 months ago

Dobý večer pán Kupecký, som znechutený. 

PR