Dnes aktuálne srbský humorista Aleksandar Čotrić

Zaraďujeme do Humorikonu iba ako ukážku, že takto je to s humorom a satirou nielen v Srbsku, ale i v ostatných kultúrnych krajinách. Takto by sme mali v Humorikone fungovať, keby sme mali schopných ľudí na ministerstve kultúry a zvlášť to platí o odnoží ministerstva, – Fonde na podporu umenia, kde nemajú záujem o slovenské kultúrne periodiká, ktoré nie sú podporované oligarchami, ktorí sú vlastníkmi takmer všetkých periodík na Slovensku. Navyše títo kultúrni administrátori sa sťažujú na hoaxy na sociálnych sieťach a zabúdajú si nastaviť  „krivé zrkadlo“ zavádzajúcich informácií, ktoré odcudzujú a označujú iba ako zahraničnú hybridnú vojnu. Navyše členovia rôznych komisií, ktoré prideľujú granty rôznym združeniam, profesionálnemu humoru a satire, žiaľ nerozumejú!!!

Vážení členovia Belehradského aforistického krúžku!

V prílohe Vám zasielame materiály na výročné zhromaždenie Belehradského aforistického krúžku, ktoré sa bude konať v online formáte, so žiadosťou na adresu: slobodansimic5@gmail.com. Odpoveďou podporíte prijatie predložených správ na rok 2022, súhlasíte s plánom práce na rok 2023, ste za prijatie navrhnutých členov do BAK a ste za voľbu nového tajomníka BAK. Vaše odpovede očakávame v najbližších troch dňoch, do utorka 2. mája 2023.

S úctou a úctou, Váš Belehradský aforistický kruh

Na základe článku 8 ods. 3 Štatútu Belehradského aforistického krúžku:

PLÁNUJEME
PRAVIDLÁ VÝROČNÁ SCHÔDZA
BELEHRADSKÉHO AFORISTICKÉHO KRUHU
V ONLINE FORME V UTOROK 2.5.2023

Pre toto zhromaždenie navrhujem nasledovné:

Agenda:

1. Posúdenie a prijatie správy správnej rady za rok 2022;

2. Posúdenie a prijatie finančnej správy za rok 2022;

3. Zváženie a prijatie pracovného plánu a programu v roku 2023;

4. Prijímanie nových členov;

5. Voľba tajomníka BAK.

6. Ročný členský poplatok.

Zhromaždenie bude prebiehať v online formáte tak, že všetci členovia BAK dostanú prostredníctvom emailu písomné správy a plány, ako aj návrh na voľbu tajomníka BAK a prijatie nových členov, na ktorých budú môcť hlasujte „za“, „proti“ alebo „zdržal sa hlasovania“ do troch dní od doručenia výzvy – do utorka 2. mája 2023 správou na e-mailovú adresu: slobodansimic5@gmail.com

PREDSEDA ZHROMAŽDENIA: Vitomir Teofilović s.r.

II.

SPRÁVA PREDSTAVENSTVA BELEHRADSKÉHO AFORISTICKÉHO KRUHU O PRÁCI V ROKU 2022

Belehradský aforistický krúžok realizoval svoje plánované aktivity v roku 2022.

Festival satiry

Jubilejný dvadsiaty ročník Medzinárodného festivalu humoru a satiry Satira Fest, ktorý organizuje Belehradský aforistický kruh, sa konal 20. októbra 2022 v malej sále Nadácie Iliju M.. Kolarca v Belehrade.

Delegácia BAK v ten deň položila kvety k pamätnej buste satirika Radoja Domanovića (1873-1908) v belehradskom Kalemegdane.

Satira Fest 2022 bol venovaný stému výročiu narodenia satirika Dušana Radovića (1922-1984) a konal sa pod heslom „Nevzdávaj sa“. O Radovićovom diele hovoril literárny kritik Vitomir Teofilović.

Do súťaže Satira Fest bolo prihlásených spolu 3 668 prác: 3 300 aforizmov od 110 autorov, 141 poviedok od 72 autorov a 227 básní od 77 autorov.

Najlepší aforizmus bol vyhlásený: „Kde ľudia so všetkým súhlasia, zostanú bez všetkého“. Jeho autor Goran Ivanković z Ljigu získal ocenenie „Vuk Gligorijević“, ktoré mu odovzdal prezident BAK Slobodan Simić.

Na „Satire Feste“ bola udelená cena „Rastko Zakić“ Lele Milosavljević z Užice za najlepšiu satirickú báseň „Robilni“ a uznanie Momirovi Vasićovi zo Zvornika za najlepší satirický príbeh „Jubilejný rok“.

Na podujatí sa zúčastnili aforisti zo Srbska, Severného Macedónska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny a Švajčiarska, ktorých vybral výber podujatia, šéfredaktor satirického časopisu „Etna“ Goran Radosavljević.

Podľa tradície sa už po siedmykrát odovzdávala „Cena za satirickú odvahu“ Belehradského aforistického krúžku, ktorej víťazom sa stal Ljubodrag Stojadinović, satirik, publicista, novinár a publicista za „Ježa“ a „Peščanika“. Predchádzajúcimi laureátmi ceny sú: Sergej Trifunović, Zoran Kesić, Dragoljub Ljubičić Mićko, Teofil Pančić, Svetislav Basara a Dragoljub Draža Petrović.

Uznanie za celkový prínos k satire získal akademik prof. Dr. Pavlo Kovačević (1940), básnik, aforista a esejista z Belehradu.

Dr. Špiro Radulović je nositeľom ceny „Nikola Otaš“ za celkový prínos satirickej karikatúre, ktorú päťkrát udelila Asociácia karikaturistov Srbska a Belehradský aforistický kruh. Predchádzajúcimi víťazmi boli: Tošo Borković, Predrag Koraksić Koraks, Saša Dimitrijević a Muhamed Đerlek Maks.
Ocenenie „Zlatý kruh“ za potvrdenie satiry vo svete získal Jovi Nikolić z Ugljeviku v Bosne a Hercegovine.

Na Satira Fest 2022 sa zúčastnili alebo boli pozvaní, ale z oprávnených dôvodov sa im znemožnilo zúčastniť sa:

Srbsko

01. Bojan Ljubenović
02. Bratislava Kostadinov
03. Dušan Puača
04. Goran Ivanković
05. Ivana Srecković
06. Jovan Zafirović
07. Lela Milosavljević
08. Ljiljana Krstić
09. Marina Aristo Marković
10. Marina Raičević
11. Marko Miljković
12. Milko Stojković
13. Miroslav Sredanović
14. Mitar Djerić Laki
15. Nada Karadžič
16. Neško M. Ilić
17. Ninus Nestorović
18. Pavica Veljović
19. Peter Jovanovič
20. Rade Đergović
21. Radovan Ristović
22. Saša Miletić
23. Savo Martinović
24. Slađan Martinović Bukovski
25. Slobodan Simič
26. Vitomir Teofilović
27. Željko Žele Jovanović

Bosna a Hercegovina

28. Miladin Berić
29. Milan Pantić
30. Momir Vasić
31. Stanislav Tomić

Čierna Hora

32. Bojan Rajević
33. Branko Vuković
34. Dejan Tofčevič

Chorvátsko

35. Danko Ivšinović
36. Drazen Jergović
37. Ivo Mijo Andrić

Severné Macedónsko

38. Lence Stoimenová
39. Mile Đorđijoski

Švajčiarsko

40. Daliborka Šišmanović Kepčija

Novoročný satyricon

42. novoročný satirikon – každoročná prehliadka satirikov a humoristov, ktorú organizuje BAK, sa konal 26. decembra 2022 v sále Nadácie Ilija M.. Kolarca v Belehrade.

Voliteľkou bola Nada Karadžić a program viedol Miodrag Stošić.

Na Novoročnom satirikone bola udelená cena Belehradského aforistického krúžku „Priateľ satiry“ Radomanovi Kanjevacovi, spisovateľovi a šéfredaktorovi Druhého programu Rádia Belehrad, za afirmáciu a popularizáciu satirickej literatúry.

Satyricon bol nahraný a je dostupný na YouTube. Účastníci novoročného satyrikonu boli alebo boli pozvaní, ale z opodstatnených dôvodov chýbali:

Mal by

1. Stanislav Tomić
2. Jovo Nikolić

Severné Macedónsko

1. Ljupka Cvetanová
2. Dimitar I. Vilazorski

Srbsko

1. Slobodan Simič
2. Aleksandar Čotrić
3. Bojan Ljubenović
4. Savo Martinović
5. Vitomir Teofilović
6. Miroslav Sredanović
7. Mitar Djerić Laki
8. Karlo Minic
9. Rade Đergović
10. Djordje Otašević
11. Goran Radosavljević
12. Veselin Mišnić
13. Ninus Nestorović
14. Goran Ivanković
15. Lela Milosavljević
16. Simonida Banjeglav
17. Bratislava Kostadinov
18. Milko Stojković
19. Zoran Jovanovič
20. Jovan Zafirović
21. Nenad Maksimović
22. Nesko Ilić
23. Slađan Martinović Bukovski
24. Marija Randjelovič
25. Jelena Stefanović
26. Željko Žele Jovanović

Satirický časopis „Etna“

V roku 2022 belehradský kruh aforistov pokračoval vo vydávaní „Etna“, elektronického časopisu pre satiru, ktorého prvé číslo vyšlo 1. apríla 2001. Časopis, ktorého šéfredaktorom je Goran Radosavljević, vychádza mesačne v novom dizajne a formáte prispôsobenom pre všetky počítače, tablety a mobilné telefóny. „Etnu“ si možno prečítať aj na sociálnych sieťach: Facebook, Instagram a Twitter. Časopis pestuje všetky formy satirického vyjadrenia a publikuje aforizmy, príbehy, básne, epigramy, komentáre, recenzie, preklady a karikatúry. BAK by chcel pochváliť angažovanosť šéfredaktora, ktorý je najviac zodpovedný za kvalitný obsah a pravidelné vydávanie časopisu.

Zhromaždenie BAK

Zhromaždenie Belehradského aforistického kruhu sa konalo v online formáte 18. marca 2022. Zhromaždenie prijalo Pracovnú správu a Finančnú správu predstavenstva za rok 2021.
Zhromaždenie prijalo aj plán práce na rok 2022.

Na sneme BAK v roku 2022 boli prijatí do členstva:

Branko Vuković, Podgorica;

Jovan Zafirović, Kosovská Kamenica;

Vladimir Stefanović, Kragujevac;

Milorad Ćosić, Belehrad;

Momir Vasić, Zvornik;

Živko Prodanović, Záhreb.

Cena Rada Jovanoviča

Porota Belehradského aforistického krúžku na udelenie ceny „Rade Jovanović“, ktorá pracovala v zložení: Vitomir Teofilović (prezident), Dragutin Minić Karlo a Dejan Milojević (členovia), 22. marca 2023 jednomyseľne rozhodla, že zbierka „Výstrely bez varovania“ od Jova Nikolića (1958) z Ugljeviku v Republike srbskej, najlepšia kniha aforizmov v srbskom jazyku, vydaná v predchádzajúcom roku 2022. Rozhodol sa tak po prečítaní a zvážení 55 kníh aforizmov vydaných minulý rok v Srbsku, BaH a Čiernej Hore. V zdôvodnení sa uvádza, že „autor ocenenej práce sa vyznačuje zodpovednosťou voči písanému slovu a orientuje sa na dôležité a zásadné témy, ktoré odborne problematizuje vo svojich veľmi vydarených aforizmoch“. „Jovo Nikolić patrí do plejády špičkových aforistov našej jazykovej oblasti a nová kniha, ktorá vznikala celé desaťročie, je dôkazom jeho plnej tvorivej zrelosti, precízneho prístupu k písaniu satiry a neustáleho kvalitatívneho zdokonaľovania“, verí porota. . Vydavateľom ocenenej knihy je „ASoglas“ zo Zvorníka. Cena bude víťazovi odovzdaná v rámci podujatia „Letný pouličný letecký kabaret“, ktoré sa bude konať v Čajetine v auguste 2023.

Cena „Rade Jovanović“ bola založená pred jedenástimi rokmi a predchádzajúcimi laureátmi sa stali: Aleksandar Čotrić za rok 2012 za kolekciu „Moving Mind“; Milan Todorov za rok 2013, za knihu „Poddaj sa a začni“; Ninusovi Nestorovićovi za rok 2014, za titul „Drž hubu a plávaj“; Zoran T. Popovićovi za rok 2015, za dielo „Boh dá, ak Boh dá“; rovnako za rok 2016 Aleksandar Baljak za knihu „Múry na obzore“ a Aleksandar Čotrić za „Tvrdé myšlienky“; rovnako za rok 2017 Ratko Dangubić za kolekciu „Červený koberec“ a Ekrem Macić za dielo „Tetovanie na ľade“; rovnako za rok 2018 Slobodan Simić za knihu „Reality Show“ a Dragan Koprivica za titul „Etuda v CG mol“; Bojanovi Ljubenovićovi za knihu „Protijed“ na rok 2019; Đorđe Otašević za titul „Cvrlik vypchatých vtákov“ pre rok 2020 a Aleksandar Čotrić za „Myšlienky v pohybe“ od roku 2021.

Zosnulí členovia BAK

V roku 2022 zomreli členovia BAK: Zoran T. Popović z Panceva, Nenad Ćorilić z Loznice, Milovan Vitezović z Belehradu a Radoslav Tilger z Batajnice.

Predseda predstavenstva Belehradský aforistický kruh Slobodan Simič

FINANČNÁ SPRÁVA

Pravidelné výdavky BAK v roku 2022

– vedenie bežného účtu: 600 dinárov x 12 mesiacov = 7 200 dinárov
– výdavky účtovníka a vyhotovenie záverečného účtu: 15 000 din
– hosting na údržbu časopisu ETNA: 14 600 din
– ekologická daň: 1 200 din

SPOLU: 38 000 din

Náklady na organizáciu „Satire Fest“ v roku 2022.

Belehradský aforistický krúžok získal na súťaži Správy pre spoluprácu s diaspórou a Srbmi v regióne Ministerstva zahraničných vecí Srbskej republiky 200 000 dinárov za organizáciu „Satire Fest“ v roku 2022. Tieto prostriedky boli v plnej miere použité na organizovanie vyššie uvedenej manifestácie, konkrétne na profesionálne nahrávanie, strih, výrobu a umiestňovanie videa na sociálne siete, náklady na slávnostnú večeru, výrobu plakiet a chárt, peňažné odmeny, dopravu a ubytovanie účastníkov, služby a organizáciu projektu a propagácie činnosti.

Médiá
výdavky 61/2022 zo dňa
30.09.2022 Štúdio Fipa
Vyhlásenie Belehradu č.28 zo dňa 14.10.2022 90 000,00

Slávnostné výdavky
becher

Účet 4076/4076 str
od 20.10.2022
Objednávka pokladne č.1 VU Dedinje
Vyhlásenie z Belehradu č. 29 zo dňa 21.10.2022 61 860,00
Knjigovods. služby 000095 od 30.09.2022 agentúra Libra
Vyhlásenie z Belehradu č. 30 zo dňa 24.10.2022 15 000,00
náklady
PHM Príkazy na hotovostné účty od 30.09.13.10,
a 21.10.2022 Pokladničný príkaz č.1
Vyhlásenie č.25 zo dňa 30.09.2022
Výťažok č. 27 zo dňa 13.10.2022
Výťažok č. 29 21. 10. 2022 33 140,00

Celková výška prevádzkových nákladov: 200 000,00 RSD 200 000,00
predseda predstavenstva
Belehradský aforistický kruh Slobodan Simič

III.

NAVRHOVANÝ PRACOVNÝ PLÁN V ROKU 2023

Belehradský aforistický kruh plánuje v roku 2023:

– Pravidelné zasadnutie a rozhodovanie členov predstavenstva BAK, za účelom zabezpečenia finančných prostriedkov na prácu združenia, príprava a realizácia podujatí a festivalov organizovaných BAK a informovanie členskej základne a verejnosti o práci;
– pravidelné vydávanie elektronického satirického časopisu „Etna“;
– Výber najlepšej knihy aforizmov za rok 2023 a odovzdanie uznania „Rade Jovanović“ v rámci „Letného pouličného leteckého kabaretu“ v Čajetine;
– uskutočnenie výročného zhromaždenia BAK a prijatie nových členov;
– Konanie 13. ročníka festivalu satirických príbehov;
– organizovanie 21. medzinárodného festivalu humoru a satiry „Satire Fest“;
– Konanie 43. ročníka „Novoročného satyrikonu“.

Správna rada BAK

IV.

NÁVRH SPRÁVNEJ RADY A KOMISIE
PRE PRIJATIE ČLENOV V BAK
NA Zhromaždení BAK,
2. MÁJ 2023.

Marina Raičević, Bor;
Zoran Doderović, Nový Sad;
Ljiljana Krstić, Alekšinac;
Saša Miletić, Kruševac;

Správna rada BAK Komisia pre prijímanie členov BAK

V.

VOĽBA TAJOMNÍKA BAKA

Bojan Ljubenović dňa 9. januára 2023 oznámil predstavenstvu BAK, že z osobných a rodinných dôvodov sa s účinnosťou od 1. marca 2023 vzdáva členstva v predstavenstve a funkcie tajomníka, ale zostať členom BAK.

Správna rada navrhuje, aby do funkcie tajomníčky BAK bola zvolená Nada Karadžić, aforistka, poetka a členka BAK.

VÝZVA NA PLATBU ČLENSTVA

Vážení členovia Belehradského aforistického krúžku, vzhľadom na to, že na tento rok – 2023 sme nezískali finančné prostriedky z verejných súťaží, budeme nútení, aby sme zafinancovali hosťovanie „Etny“ a organizáciu „Satire Festu“, Festivalu príbehov a Novoročného satirikonu, ako aj pri úhrade poplatkov, poplatkov a účtovných služieb sme odkázaní výlučne na prostriedky z členských príspevkov.

Členský poplatok na rok 2023 vo výške tisíc dinárov (1000) môžete uhradiť na bankový účet Addico: Príjemca: Belehradský aforistický kruh, Belehrad
Účel: Ročný členský poplatok

Vopred ďakujem! PREZIDENT BAK Slobodan Simič

 Vážení členovia Belehradského aforistického krúžku,

V mene predstavenstva Belehradského aforistického krúžku a vo svojom mene Vám ďakujem za Vašu účasť a hlasovanie na riadnom výročnom Sneme BAK, ktorý sa konal v online formáte.

Chcel by som Vás informovať, že všetky návrhy boli prijaté: 1) Správa predstavenstva o práci BAK v roku 2022; 2) Finančná správa za rok 2022 3); Pracovný plán v roku 2023; 4) Členmi BAK boli prijatí títo kandidáti:

1. Marina Raičević (Bor);
2. Zoran Doderović (Novi Sad);
3. Saša Miletić (Kruševac);
4. Ljiljana Krstić (Aleksinac)

5) Za generálnu sekretárku BAK bola zvolená Nada Karadžić z Belehradu.

Novým členom Belehradského aforistického krúžku prajeme srdečné prijatie a veľa úspechov v ďalšej práci. Zároveň blahoželám zvolenému generálnemu tajomníkovi a dúfam v dobrú spoluprácu a zlepšenie práce BAK.

Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ospravedlnili vašu dôveru a podporu v budúcnosti a spoločne urobili ešte viac pre potvrdenie aforistickej a satirickej kreativity. Veríme, že v roku 2023 zrealizujeme plány, ktoré sme prijali na sneme.

Ďakujeme všetkým, ktorí zaplatili členský príspevok na tento rok a pomohli tak prežitiu a práci vášho a nášho Združenia.

Vaše návrhy boli a budú pre nás vždy veľmi dôležité.

S rešpektom,

Dr Slobodan Simić, s.r.  prezident BAK

Zaslal Aleksandar Čotrić

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments