Dnes aktuálne slovenskí humoristi, prispievatelia do Literárneho týždenníka a Humorikonu + český karikaturista Petr Urban

  Dôležitá redakčná informácia !

Podporte inzerciou, alebo ľubovoľnou finančnou čiastkou slovenský humor a satiru…Ani v tomto roku sme neuspeli so žiadosťou o grant, reagujúc tak na oficiálnu VÝZVU Fondu na podporu umenia (FPU). Je to doslova nutné na chod HUMORIKONU! Podobné ako v prípade Literárneho týždenníka, na ktorého vydanie sa skladajú a prispievajú dobrovoľne jeho autori, sympatizanti i čitatelia. V opačnom prípade je pravidelné zostavovanie slovenského Humorikonu vážne ohrozené…
Účet Občianskeho združenia slovenských satiricko – humoristických novín – HUMORIKON je: IBAN: SK72 7500 0000 0040 0096 0499

 

Výzva za pluralitu názorov 

Spolok slovenských spisovateľov i slovenskí Humoristi, tvorcovia Humorikonu sa k Výzve pripájajú!!!

(Na podporu iniciatívy MK SR novelizovať zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia)
Poslaním Fondu na podporu umenia (FPU) ako verejnoprávnej inštitúcie je podpora umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. A to v širokom názorovom spektre a hodnotovej rozmanitosti. Žiaľ, v ostatných rokoch túto svoju základnú úlohu nenapĺňa, a ak, tak zväčša smerom a v ústrety záujmovým skupinám, ktoré prezentujú a reprezentujú v svojich projektoch neoliberálne a progresivistické „hodnoty“. Stalo sa totiž, že krôčik po krôčiku sa do jednotlivých komisií FPU nanominovali (alebo boli nanominovaní) ľudia, ktorí, česť výnimkám, ochotne posluhujú týmto trendom. Svedčia o tom i výsledky hodnotení projektov na rok 2024: už po tretí rok za sebou FPU – na odporúčanie komisie pre časopisy – nepridelil nijakú dotáciu časopisom Spolku slovenských spisovateľov (SSS) – Literárnemu týždenníku (LT), i slovenskému Humorikonu, ktorí svojou publicistikou a organizátorskými aktivitami výrazne prispel k vzniku Slovenskej republiky a časopisom pre mladú literatúru a umenie (obe periodiká zverejňujú príspevky autorov rozličnej názorovej orientácie, venujú sa otázkam slovenskej pôvodnej a kvalitnej prekladovej literatúry, prinášajú rozhovory, reportáže a eseje na rozličné témy nášho kultúrneho a umeleckého života atď.), a to s banálnym a ošúchaným odôvodnením, že časopisy po obsahovej a vizuálnej stránke nespĺňajú aktuálne kvalitatívne kritériá z hľadiska prínosu a relevancie pre slovenský umelecký kontext, a v prípade LT dokonca komisia odporúča „prehodnotiť koncepciu a realizačný tím projektu“ (inak povedané, navrhuje personálne zmeny v redakčnom kolektíve a redakčnej rade časopisu). Nič iné, len fráza, klamoreč, výsostne mentorské, direktívne, a najmä nedemokratické odporúčanie! A navyše: SSS ako najstaršia a najpočetnejšia spisovateľská organizácia na Slovensku nedostala od FPU vlani ani euro na oslavy svojej storočnice. Je to viac ako smutné…

Napokon, keby išlo len o SSS a jeho periodiká! Finančnú podporu nedostali ani známe detské časopisy Enviráčik, Zvonček, Maxík, Fifík (vydavateľstvo DAXE) a iné, ako ani revue Slovenská hudba (Slovenská muzikologická asociácia).

Zato rozšafne (vskutku v duchu „súčasného“ umenia) sa uvedená komisia zachovala k časopisu QYS (skrátene magazín Queer Youth Slovakia), určenému pre „lesby, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí, najmä však pre mladých LGBTI ľudí“ – prispela mu sumou 20-tisíc eur, zrejme na umocnenie rozhovorov s intersekcionálnymi či nebinárnymi umelcami, drag performermi a podobne. A keby bolo málo, oným periodikám dozaista ochotne pomôžu mimovládne organizácie i európske a americké granty. Smutné je, že podobný „kurz“ v nemalej miere uplatňujú komisie i v ostatných sférach umenia. Napríklad jedna z najvyšších súm 47-tisíc eur (v danej oblasti) pôjde na projekt Drama Queer – „divadelný festival dôkladne vyberaných performance dotýkajúcich sa tematiky LGBTI+“ s témami násilia, rodovej identity a sexu. Ozaj čudné ponímanie moderného divadla.

***

V Spolku slovenských spisovateľov vítame iniciatívu na posilnenie demokratizácie a plurality názorov v slovenskom umení, osobitne to, že ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa rozhodne dištancovala od týchto a ďalších výsostne tendenčných a subjektívnych rozhodnutí FPU. Novelizácia či legislatívna úprava zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia je preto viac ako nevyhnutná – a to v záujme tvorby a šírenia autentických hodnôt a neskreslenej informovanosti, rozvoja mladých umeleckých a literárnych talentov, primeraného a spravodlivého zastúpenia v riadiacich orgánoch FPU i v jeho odborných komisiách – vrátane zastúpenia stavovských organizácií v nich.

Rovnako nemôžeme súhlasiť s tým, že nejestvuje možnosť odvolania proti rozhodnutiam riaditeľa FPU (ide o hrubé porušenie všetkých demokratických princípov, nazdávame sa, že o udelení dotácie by mal rozhodovať kolektívny orgán – Rada FPU).

Uvedomujeme si, že ministerstvo kultúry za súčasného legislatívneho stavu nemohlo prijímané rozhodnutia (krikľavo ideologicky prifarbené) nijako ovplyvniť. O to väčšmi vystupuje do popredia potreba urýchlenej novelizácie spomínaného zákona, ktorá by napravila všetky neférovosti a nastavila by bariéry do očí bijúcemu subjektivizmu, subjektivistickému a diskriminačnému prístupu v rozhodovaní FPU. Zároveň navrhujeme vykonať reformu všetkých verejnoprávnych fondov, aby fungovali demokraticky a spravodlivo., vrátane auditu !!!

Napokon, vláda SR v svojom programovom vyhlásení zdôraznila, že „bude garantovať, aby sa po dlhých rokoch zabezpečila systémová a štátom garantovaná podpora pôvodnej slovenskej literatúry, najmä v oblasti autorských grantov, vydavateľskej činnosti a distribúcie slovenských literárnych diel, (…) predstaví nový Štatút Fondu na podporu umenia“. Oceňujeme, že ministerka kultúry už v predvolebnej kampani poukázala na akútnu potrebu zmeny zákona o FPU najmä v tom smere, aby jeho dotácie vyvažovali tie grantové schémy, prostredníctvom ktorých dostávajú rozličné progresivistické mimovládky a nadácie na svoje projekty peniaze z množstva iných zdrojov, a aby sa odstránila doterajšia nezdravá prax spočívajúca v potláčaní či likvidácii iného názoru v umení.

Ministerstvo kultúry SR si v tomto úsilí zaslúži silnú a otvorenú podporu celej kultúrnej obce. Umenie ako také nepatrí iba progresivistickým manierom a ideám, hoci ako demokrati budeme vždy rešpektovať iné názory, nepatrí ani tzv. bratislavskej kaviarni, tobôž nepatrí len Bratislave, ale patrí celému Slovensku v jeho európskom i svetovom kontexte.

A to je rozhodujúci dôvod prečo sa drvivá väčšina kultúrnej obce stavia za súčasné aktivity Ministerstva kultúry SR. Veríme, že sa k našej výzve pridá aj široká kultúrna a umelecká verejnosť.

(Schválilo Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov hlasovaním per rollam)

Signatári výzvy (prevzaté z Literárneho týždenníka a Priestornetu, do ktorého slovenskí humoristi  a tvorcovia slovenskej satiry a humoru prispievajú a spolupracujú a pripájajú sa k výzve LT !) Literárny týždenník a spisovatelia, ktorí ho tvoria, sú svedomím každého národa, v našom prípade Slovenského!

Pripravil: Milan Kupecký


Na záver ponúkame na občerstvenie a pookriatie zopár karikatúr od známeho českého karikaturistu, spolupracovníka Humorikonu. Petr Urban je populárny český kresliar, karikaturista a ilustrátor. Zosobňuje sa s humorom a s mierou nadhľadu karikuuje ľudské vlastnosti s akcentom predovšetkým na ľudské slabosti. Jeho kreslené vtipy sa objavili už v tridsiatich autorských knihách, v kalendároch a na stránkach novín, časopisov a internetu. Snoubording je jeho športovou profesionálnou, dnes už iba rekreačnou záľubou…Prinášame s jeho súhlasom niekoľko jeho obrázkov s intímnou problematikou, pretože ako povedal i sex je súčasťou nášho každodenného života.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milan M

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments